Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednání produktu
 3. Platební metody
 4. Dodací metody
 5. Odstoupení od smlouvy
 6. Práva a povinnosti prodávajícího
 7. Práva a povinnosti kupujícího
 8. Reklamace
 9. Ostatní ujednání

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.kofarna.cz mezi společností Kofárna s.r.o. jako „prodávajícím“) a spotřebiteli jako „kupujícím“). Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. 

 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

 • Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

2. Objednání produktu

 • Objednávat zboží mohou kupující prostřednictvím elektronického obchodu www.kofarna.cz nebo pomocí emailu. 

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, poštovného a daní z přidané hodnoty. Konečná cena je zobrazena vždy před dokončením objednávky.

 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 • Místem dodání produktu doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce.

 • Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování zadaných údajů.

3. Platební metody

 • Prodávájící akceptuje následující platební metody:

  - platba bankovním převodem

  - platba na dobírku v okamžiku předání zásilky se zbožím

  - platba prostřednictvím platební karty a portálu GoPay 

4. Dodací metody

 • Prodávající dodá objednávajícímu produkt do 10 pracovních dní od přijetí objednávky (zpravidla však do pěti pracovních dnů od upražení kávy) pokud objednávající nepožadoval pozdější termín dodání nebo vyřízení objednávky nebrání jiné objektivní důvody.

 • Dodáním produktu se rozumí doručení objednaného množství pražené kávy na doručovací adresu způsobem vybraným při jejím objednání.

 • Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v elektronické objednávce, způsoby doručení jsou:

  1. osobní odběr - po předchozí telefonické nebo emailové domluvě je možné vyzvednout na adrese Kladenská 84, Úhonice
  2. doručení přepravní službou PPL – Normální balík
  3. doručení přepravní službou PPL - Balík s dobírkou (možnost platby hotově nebo kreditní kartou při převzetí)
  4. doručení přepravní službou PPL na Slovensko
  5. doručení přepravní službou PPL na Slovensko s dobírkou
  6. doručení přepravní službou DHL Německo
  7. doručení přepravní službou DHL - EU a celý svět

  Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.


5. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na eshopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se vzduchem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Zboží doručit prodávajícímu osobně nebo poštou na adresu: Kladenská 84, 252 18 Úhonice. Zboží zasílané poštou neposílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
  • Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vráceného zboží.
  • Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.
  • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího,na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

  Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit. Poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající vyřídí objednávku a odešle produkt na doručovací adresu (adresu) kupujícího.

 • Pokud prodávající nemůže vyřídit do 10 pracovních dní objednávku, která byla zaplacena předem, vrátí kupujícímu zaplacenou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti na účet, který byl použitý při platbě převodem z účtu nebo který objednávající prodávajícímu sdělí v případě, že platbu provedl jiným způsobem.

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

  • se zboží již nevyrábí,
  • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

  V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

  Prodávající může také zrušit objednávku v případě, že kupující zvolil bezhotovostní převod na bankovní účet jako způsob úhrady dané objednávky a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny.

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté v objednávce jsou důvěrné.

7. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést v objednávce správné, pravdivé a kompletní údaje, tak aby objednávku bylo možné na jejich základě vyřídit.

 • Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

  • emailem na adresu info@kofarna.cz nebo
  • telefonicky na čísle +420 606 711 644
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů a evidence vystavených licencí.

8. Reklamace

 • Pokud máte důvod a rádi byste dodané zboží reklamovali, neváhejte se na nás obrátit. Veškeré reklamace se snažíme vyřizovat k plné spokojenosti našich zákazníků. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

 • Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.
 • Jako doklad o záruce vystavujeme ke každému zakoupenému zboží účetní doklad – fakturu se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Vzhledem k povaze nabízeného zboží na eshopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou pražené kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení.

 • Postup při reklamaci

  • Jestliže se vyskytne důvod k reklamaci, informujte nás o tom emailem na adrese info@kofarna.cz, telefonicky na čísle +420 606711644 nebo písemně na adrese Kofárna s.r.o., Kladenská 84, Úhonice, 252 18.

  • Reklamované zboží nám můžete vrátit osobně nebo poštovní zásilkou na adrese: Kladenská 84, 252 18 Úhonice. Upozornění – zásilku nezasílejte dobírkou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

  • Přiložte k reklamovanému zboží dopis s vašimi kontaktními údaji a popisem vady, která je příčinou reklamace a kopii nákupního dokladu.

  • Aby mohla být reklamace uznána platnou, musí být zboží vráceno kompletní, v původním stavu a nesmí být záměrně poškozeno.

 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

  • běžným používáním výrobku,

  • nesprávným používáním výrobku,

  • nesprávným skladováním,

  • vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

 • Lhůta na vyřízení reklamace - Prodávající má dle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud by prodávající tuto lhůtu nestihl, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9. Ostatní ujednání

 • Pokud není obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím občanským zákoníkem a autorským zákonem.

 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.